Studijní opora Sociální politika doplňuje v 30 tematických okruzích konzultace v přednáškách v rozsahu 60 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech směrech a součástech sociální politiky a vytváří tak výchozí základ pro další předměty, zejména pro ty předměty, které reflektují sociální situaci klientů. Sociální práce jako praktická aktivita je realizována v konkrétních historických, sociálních, kulturních, materiálních a politických (ideologických) podmínkách té které země a pod stejnými vlivy se rozvíjí i sociální politika. Sociální politika je jedním z pilířů studia oboru Sociální práce.

Cílem předmětu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky, řešení složitějších úloh se zaměřením na oblasti sociální a administrativní sféry. Je zde kladen důraz na rozvíjení dovedností při vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací, kdy student dokáže výsledky odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat.