Available courses

Základní principy bezpečnosti v informačních technologiích a jejich aplikování v praxi. Získání informací a zkušeností, aby účastník kurzu uměl čelit rizikům v oblasti IT na vyšší, než uživatelské úrovni.


Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Cílem výuky je uvést studenty do problematiky administrace aktivních síťových zařízení, zejména serverů. Seznámení s fungováním nejfrekventovanějších serverových služeb a jejich správou.

Počet hodin: 56

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Kurz webových technologií 1

Feedback: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY8-FQlX-I7h_Z8e2ZvcOliZto5Xu7K39UwIasVhQAfdopjg/viewform

Společný kurz základů programování pro 1. ročník studia na Vošplzeň, zimní období. Program je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, zimní období. Kurz je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v zimním období druhého ročníku na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Zpracování dat v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Základy informačních technologií pro studenty ostatních oborů kromě samotného IT.
Student získá znalosti a dovednosti pro práci s počítačem na úrovni pokročilého uživatele, který narozdíl od začátečníků netápe, ale má základní teoretické povědomí o počítačích a umí tyto teoretické poznatky zhodnotit v praxi. Druhý díl kurzu se průřezově sleduje témata, která mají pro praxi pokročilého uživatele největší přínos.

Kurz Německého jazyka pro 2. semestr studia (1. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva. Kurz je rozdělen do 12 kapitol.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Bezpečnost obyvatelstva doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 64 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu.

Hlavním cílem kurzu Brýlová optika je podrobnější vniknutí do jednotlivých tématických celků prostřednictvím studijních článků, ve kterých naleznete základní a doplňující informace přednesených témat včetně následných cvičení v konzultačních termínech dálkového studia vzdělavácího programu Diplomovaný oční optik.

Kurz Německého jazyka pro obor Diplomovaný oční optik. Zahrnuje kapitoly z oblasti lidského těla, zdravotnictví, nemoci a zdravého životního stylu.

Kurz DOO Německý jazyk 2 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.

Kurz DOO Německý jazyk 1 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.

Cílem předmětu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky, řešení složitějších úloh se zaměřením na oblasti sociální a administrativní sféry. Je zde kladen důraz na rozvíjení dovedností při vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací, kdy student dokáže výsledky odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

Tento kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 25 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Tento kurz slouží jako testovací pro pedagogy k vyzkoušení funkcí, které Moodle nabízí.

https://portal.med.muni.cz/clanek-569-vyukovy-atlas-zubu-cloveka.html