Dostupné kurzy

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

FÓRUM - tj. každý může založit nějaké téma a samozřejmě se podílet na dění ve všech otevřených tématech. Můžete si nastavit odebírání příspěvků, takže když někdo zodpoví váš dotaz, dostanete echo.

Počítačové prezentace nás provedou problamatikou tvorby a realizace prezentací či přednášek s pomocí počítačové techniky.

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Síťové technologie pro prezenční formu, 2 ročník (zimní období).

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Kurz webových technologií 1

Společný kurz základů programování pro 1. ročník studia na Vošplzeň, zimní období. Program je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, zimní období. Kurz je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v zimním období druhého ročníku na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Zpracování dat v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Základy informačních technologií pro studenty ostatních oborů kromě samotného IT.
Student získá znalosti a dovednosti pro práci s počítačem na úrovni pokročilého uživatele, který narozdíl od začátečníků netápe, ale má základní teoretické povědomí o počítačích a umí tyto teoretické poznatky zhodnotit v praxi. Druhý díl kurzu se průřezově sleduje témata, která mají pro praxi pokročilého uživatele největší přínos.

Kurz Německého jazyka pro 2. semestr studia (1. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva. Kurz je rozdělen do 12 kapitol.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Bezpečnost obyvatelstva doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 64 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu.

Kurz Anglického jazyka pro 6. semestr studia (3. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 5. semestr studia (3. ročník, ZO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 4. semestr studia (2. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 1. semestr studia (1. ročník, ZO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 3. semestr studia (2. ročník, ZO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 2. semestr studia (1. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Hlavním cílem kurzu Brýlová optika je podrobnější vniknutí do jednotlivých tématických celků prostřednictvím studijních článků, ve kterých naleznete základní a doplňující informace přednesených témat včetně následných cvičení v konzultačních termínech dálkového studia vzdělavácího programu Diplomovaný oční optik.

Kurz DOO Německý jazyk 2 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.
Kurz DOO Německý jazyk 1 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.

Kurz Německého jazyka pro obor Diplomovaný oční optik. Zahrnuje kapitoly z oblasti lidského těla, zdravotnictví, nemoci a zdravého životního stylu.

Kurz Anglického jazyka pro 6. semestr studia (3. ročník, LO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglického jazyka pro 5. semestr studia (3. ročník, ZO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglického jazyka pro 4. semestr studia (2. ročník, LO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Nemoci Drogy a farmakologie. Anatomie hlavy. Lidské smysly.

Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Anamnéza a oční prohlídka. První pomoc. Zdravý životní styl. Fyzilologické funkce. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty.

Kurz Anglického jazyka pro 1. semestr studia (1. ročník, ZO) oboru Diplomovaný oční optik. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Lidské tělo. Systémy lidského těla. Český vzdělávací systém. Zdravotní péče. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií.

Cílem předmětu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky, řešení složitějších úloh se zaměřením na oblasti sociální a administrativní sféry. Je zde kladen důraz na rozvíjení dovedností při vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací, kdy student dokáže výsledky odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

Tento kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 25 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - letní období je určen pro šestý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální práce s menšinami a uprchlíky; Sociální práce v oblasti prevence a řešení patologických jevů; Pomoc handicapovaným lidem; Příležitosti a pracovní možnosti pro sociální pracovníky. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na modální slovesa, gerundium sloves, užití infinitivu a stupňování přídavných jmen.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - zimní období je určen pro pátý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Problematika bezdomovectví; Sociální práce se seniory; Problematika nezaměstnanosti; Sociální práce a problémy současného světa. V gramatické části kapitol si studenti zopakují trpný rod a modální slovesa.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - letní období je určen pro čtvrtý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Choroby a problematika závislosti; Metody sociální práce; Sociální práce v oblasti péče o děti; Sociální problémy dospívajících. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na předpřítomný a budoucí čas.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Sociální práce a zdravotnická zařízení; Česká republika; Evropská Unie; Rodina.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální zařízení a služby; Sociální politika; Charitativní organizace; Lidské tělo, prevence a první pomoc. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - zimní období je určen pro první semestr studia. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Příprava ná práci sociálního pracovníka, Motivace v sociální práci, Osobní vlastnosti sociálního pracovnía a Lidé, kteří potřebují sociální pomoc.

Motto: „První pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

Tento kurz slouží jako testovací pro pedagogy k vyzkoušení funkcí, které Moodle nabízí.

https://portal.med.muni.cz/clanek-569-vyukovy-atlas-zubu-cloveka.html