Available courses

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Databázové systémy v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

FÓRUM - tj. každý může založit nějaké téma a samozřejmě se podílet na dění ve všech otevřených tématech. Můžete si nastavit odebírání příspěvků, takže když někdo zodpoví váš dotaz, dostanete echo.

Počítačové prezentace nás provedou problamatikou tvorby a realizace prezentací či přednášek s pomocí počítačové techniky.

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v zimním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Praktická typografie v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Síťové technologie pro prezenční formu, 2 ročník (zimní období).

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Online kurz předmětu Úvod do skriptování pro 2. a 3. ročník na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Kurz webových technologií 1

Společný kurz základů programování pro 1. ročník studia na Vošplzeň, zimní období. Program je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, zimní období. Kurz je zaměřený na zvládnutí psaní kódu, základů algoritmizace a ovládnutí metod s parametrem. Programovat budeme strukturně, v konzoli jazyka C#.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Kurz základů programování pro 1. ročník denního studia na Vošplzeň, letní období. Kurz je zaměřený na plné zvládnutí objektově orientované programování s úvodem do grafických programů v C# ke konci semestru. Kurz dále rozvíjí práci se soubory a daty a navazuje na znalosti algoritmů z předešlého kurzu.

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v zimním období druhého ročníku na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět "Zpracování dat" v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Elektronická podpora pro předmět Zpracování dat v letním období na Vyšší odborné škole zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Plzeň

Studijní opora obsahuje dva tématické bloky. V prvním bloku studijní opora seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a se základy strategického i provozního managementu. Druhý bloky je zaměřen na aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí textu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu. Studijní opora doplňuje v teoretické rovině 10 hodin přednášek a 10 hodin cvičení.

Úvodní tématické celky modulu objasňují základní ekonomické pojmy, hlavní aspekty fungování ekonomického systému a fungování tržního mechanismu. V jeho dalších částech je postupně analyzováno rozhodování základních ekonomických subjektů na trhu výrobků a služeb, charakterizována propojenost jednotlivých trhů, jsou konkretizovány překážky efektivního fungování ekonomiky a vliv vlády na tyto procesy. Modul se dále zabývá podnikem, rozebírá různé právní formy podnikání, podrobně se věnuje procesu zakládání živnosti. Vysvětluje specifika managementu a řízení lidských zdrojů a zdůrazňuje vliv marketingu na úspěch v podnikání. V závěrečné třetině modulu je pozornost soustředěna na účetnictví jako na disciplínu zachycující řadu údajů, jejímž výstupem jsou informace o finanční situaci podniku, potřebné k řízení činnosti podniku a určování jeho budoucích úkolů. Je vysvětlena základní struktura účetnictví v podniku, podrobně je objasněna majetková a kapitálová struktura podniku, konstrukce účtové osnovy a náplň a obsah roční účetní závěrky.

Studijní opora poskytuje studentům v 9 tématických blocích teoretický základ pro studium základních pojmů a z podstaty a smyslu psychologie. Tématické okruhy jsou  zaměřeny na obecnou psychologii, psychologii osobnosti a základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Studijní opora poskytuje též teoretický základ psychologie managementu. Texty doplňují v teoretické rovině 12 hodin přednášek a 35 hodin cvičení dle výukového plánu.

Studijní opora Teorie sebeobrany seznamuje studenty s problematikou sebeobrany v běžném životě.  Uvádí základní definice sebeobrany, charakterizuje jediný možný způsob  jejího uplatnění v  rámci legislativy České republiky.  Doporučuje využití taktických zásad včetně dostupných prostředků k úspěšnému řešení  krizové  situace.  Studijní opora doplňuje konzultační hodiny předmětu v rozsahu 13 hodin přednášek a 4 hodin cvičení.

Studijní opora poskytuje studentům základní osnovu ke studiu správního a trestního práva. V odvětví správního práva jsou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejní témata se zabývají vymezení působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Součástí textů je seznámení se správně právním postavení subjektů veřejné správy. V oblasti práva trestního texty seznamují studenty s komplexním přehledem trestního práva hmotného a trestního práva procesního a navazuje na kriminalistiku a kriminologii. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Problematika je řešena teoretické rovině a v praktické rovině bude diskutována na konkrétních protiprávních jednáních a jejich následné řešení v době konzultací. V trestním právu procesním jsou texty zaměřeny na základní principy, pojmy a jednotlivá stádia trestního řízení se zaměřením na znalost speciálních zákonů – zákon o soudnictví mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zákon o obětech trestných činů. Studijní opora poskytuje studentům základní osnovu profilujícího předmětu, který je dotován 10 hodinami přednášek a 19 hodinami cvičení v rámci konzultací.

Kurz pomůže studentovi v orientaci, jaké subjekty trestního řízení v ČR existují, jaká mají práva a povinnosti. Dále se student seznámí se stádii trestního řízení a důkazy, kterými se trestní řízení v oblasti hospodářské prokazuje. Zorientuje se v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., bude umět vyjmenovat některé trestné činy hospodářské a bude umět rozpoznat závadové jednání v praxi. Studen obohatí své vědomosti o znalost ochranných rvků na bankovkách, pozná možnosti úprav zařízení na výdej bankovek (bankomaty - skimming). Student se seznámí s problematickými oblastmi ve vztahu k vybírání daní a dalších poplatků, padělání - peněz, zboží, porušovbání autroských práv a dlších možných trestných činů.

Studijní opora seznamuje studující se základními principy a vývojem dopravně bezpečnostní činnosti, se systémem prevence dopravní nehodovosti a současným stavem dopravně bezpečnostní činností a preventivními aktivitami
v České republice. Studiem textů získají studenti znalosti o možnostech minimalizovat dopravní nehodovost a rozsah následků.  Text opor je zaměřen na získání teoretických znalostí v oblastech dokumentace a řešení protiprávního jednání účastníků silničního provozu. Významná část textů je zaměřena na dopravně bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích komunikaci a realizace místní a přechodné úpravy  provozu. Studijní opora je doplněna příklady k procvičení teoretických znalostí. Studijní opora doplňuje v teoretické rovině konzultace v rozsahu 15 výukových hodin přednášek a 10 výukových hodin cvičení.

Studijní opora profilujícího předmětu vzdělávacího programu poskytuje studentům základní osnovu studia předmětu, který je dotován 20 výukovými hodinami přednášek a 18 výukovými hodinami praktických cvičení. Texty opor objasňují základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz je kladen na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Texty vysvětlují základní postupy vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě. Dále texty poskytují základní informace z oblasti páchání hospodářských trestných činů. Zejména se jedná o problematiku padělání a pozměňování peněz, platebních prostředků, dokladů a dalších dokumentů. Rovněž se jedná o trestné činy vztahující se právu autorskému nebo o činy ve vztahu ke korupci, veřejným zakázkám a dále k legalizaci výnosů z takové činnosti. Důraz je kladen na popis rozpoznání pachatelů hospodářské kriminality – typologie a jejich motivaci a formy páchání trestné činnosti. Další část textů je zaměřena na znalosti nejvýznamnějších trestných činů z oblasti hospodářské kriminality a na případy z praxe.

Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na problematiku migrace, a to s ohledem na sociální, ekonomické a kulturní aspekty, na nové trendy migrace a také na ochranu lidské důstojnost a životní podmínky migrantů. Důležitá je znalost témat, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, organizovaným zločinem, obchodem s lidmi, nelegální migrací a zaměstnáváním, převaděčstvím, problematikou azylu.

Základy informačních technologií pro studenty ostatních oborů kromě samotného IT.
Student získá znalosti a dovednosti pro práci s počítačem na úrovni pokročilého uživatele, který narozdíl od začátečníků netápe, ale má základní teoretické povědomí o počítačích a umí tyto teoretické poznatky zhodnotit v praxi. Druhý díl kurzu se průřezově sleduje témata, která mají pro praxi pokročilého uživatele největší přínos.

Kurz Německého jazyka pro 2. semestr studia (1. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva. Kurz je rozdělen do 12 kapitol.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Bezpečnost obyvatelstva doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 64 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu.

Kurz Anglického jazyka pro 6. semestr studia (3. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 5. semestr studia (3. ročník, ZO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 4. semestr studia (2. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 1. semestr studia (1. ročník, ZO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 3. semestr studia (2. ročník, ZO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Kurz Anglického jazyka pro 2. semestr studia (1. ročník, LO) oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Studijní opora Informační technologie pro cestovní ruch poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní počítačové učebně.

Studijní opora Informační a komunikační technologie rozšiřuje na teoretické bázi praktickou výuku na PC ve školní laboratoři výpočetní techniky, která probíhá v rozsahu 20 výukových hodin. Studijní texty poskytují základní teoretické informace o PC a jeho možných připojených zařízeních (periferií). Hlavní náplní je poskytnout teoretické podklady pro zpracování dat a informací pro každodenní potřeby očního optika. Získané znalosti a dovednosti student využije při tvorbě absolventské práce, její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce. Dále tyto znalosti může absolvent využít i při pokračování ve studiu na vysoké škole.

Kurz DOO Německý jazyk 2 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.
Kurz DOO Německý jazyk 1 seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti oční optiky. Kurz je rozdělen do 6 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti oční optiky.

Kurz Německého jazyka pro obor Diplomovaný oční optik. Zahrnuje kapitoly z oblasti lidského těla, zdravotnictví, nemoci a zdravého životního stylu.

Kurz Anglického jazyka pro 6. semestr studia (3. ročník, LO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglického jazyka pro 5. semestr studia (3. ročník, ZO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglického jazyka pro 4. semestr studia (2. ročník, LO) kombinované formy oboru Diplomovaný oční optik.

Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Nemoci Drogy a farmakologie. Anatomie hlavy. Lidské smysly.

Kurz Anglický jazyk pro oční optiky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Anamnéza a oční prohlídka. První pomoc. Zdravý životní styl. Fyzilologické funkce. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty.

Kurz Anglického jazyka pro 1. semestr studia (1. ročník, ZO) oboru Diplomovaný oční optik. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Lidské tělo. Systémy lidského těla. Český vzdělávací systém. Zdravotní péče. Součástí kurzu je zároveň několik základních gramatických kategorií.

Studijní opora Sociální politika doplňuje v 30 tematických okruzích konzultace v přednáškách v rozsahu 60 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech směrech a součástech sociální politiky a vytváří tak výchozí základ pro další předměty, zejména pro ty předměty, které reflektují sociální situaci klientů. Sociální práce jako praktická aktivita je realizována v konkrétních historických, sociálních, kulturních, materiálních a politických (ideologických) podmínkách té které země a pod stejnými vlivy se rozvíjí i sociální politika. Sociální politika je jedním z pilířů studia oboru Sociální práce.

Cílem předmětu je sjednocení znalostí z oblasti výpočetní techniky, řešení složitějších úloh se zaměřením na oblasti sociální a administrativní sféry. Je zde kladen důraz na rozvíjení dovedností při vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací, kdy student dokáže výsledky odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat.

Studijní opora Německý jazyk pro obor Sociální práce doplňuje v 25 tematických okruzích konzultace v seminářích v rozsahu 65 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech odborných tématech toho předmětu, ale i gramatických jevech a obecné slovní zásobě. Vytváří tak výchozí základ pro další možné vzdělávání, práci v zahraničí a komunikaci s anglicky mluvícími občany.

Tento kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 12 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz seznamuje studující s odbornými tématy z oblasti sociální práce. Kurz je rozdělen do 25 kapitol. Každá kapitola je orientována na určitou část z oblasti sociální práce.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - letní období je určen pro šestý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální práce s menšinami a uprchlíky; Sociální práce v oblasti prevence a řešení patologických jevů; Pomoc handicapovaným lidem; Příležitosti a pracovní možnosti pro sociální pracovníky. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na modální slovesa, gerundium sloves, užití infinitivu a stupňování přídavných jmen.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 3. ročník - zimní období je určen pro pátý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Problematika bezdomovectví; Sociální práce se seniory; Problematika nezaměstnanosti; Sociální práce a problémy současného světa. V gramatické části kapitol si studenti zopakují trpný rod a modální slovesa.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - letní období je určen pro čtvrtý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Choroby a problematika závislosti; Metody sociální práce; Sociální práce v oblasti péče o děti; Sociální problémy dospívajících. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na předpřítomný a budoucí čas.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 2. ročník - zimní období je určen pro třetí semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat: Sociální práce a zdravotnická zařízení; Česká republika; Evropská Unie; Rodina.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - letní období je určen pro druhý semestr studia. Tato část kurzu připraví studenty k závěrečné zkoušce z následujících odborných témat. Sociální zařízení a služby; Sociální politika; Charitativní organizace; Lidské tělo, prevence a první pomoc. Součástí kurzu jsou i gramatické články zaměřené na tvorbu otázek, vztažné a časové věty.

Kurz Anglický jazyk pro sociální pracovníky - 1. ročník - zimní období je určen pro první semestr studia. Kurz připraví studenty k závěrečné zkoušce z anglického jazyka z následujících odborných témat: Příprava ná práci sociálního pracovníka, Motivace v sociální práci, Osobní vlastnosti sociálního pracovnía a Lidé, kteří potřebují sociální pomoc.

Studijní opora aplikovaná výpočetní technika poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast sociální a administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní laboratoři výpočetní techniky v rozsahu 20 výukových hodin.

Studijní opora aplikovaná výpočetní technika poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast sociální a administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní laboratoři výpočetní techniky v rozsahu 20 výukových hodin.

Motto: „První pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

Tento kurz slouží jako testovací pro pedagogy k vyzkoušení funkcí, které Moodle nabízí.

https://portal.med.muni.cz/clanek-569-vyukovy-atlas-zubu-cloveka.html