Ostatní kurzy, které nespadají pod konkrétní obor.

Studijní opora předmětu Seminář k absolventské práci poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce a doplňuje 5 výukových hodin konzultací. Seznamuje s jednotlivými etapami psaní delšího odborného textu – výběrem tématu, cíli práce, definicí ústředních pojmů a metodami výzkumu. Vede k samostatné práci s literaturou a k tomu, aby na konci studia byli studující schopni odevzdat kvalitní absolventskou práci se smysluplnými cíli, obsahem a požadovanou formální strukturou.

Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek informací pro psaní a obhajobu absolventské práce.

Motto: „První pomoc jsou dvě holé ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

Tento kurz slouží jako testovací pro pedagogy k vyzkoušení funkcí, které Moodle nabízí.